• Hệ thống điện máy Vinpro: https://vinpro.net

      Hệ thống cửa hàng:https://vinpro.net/he-thong-trung-tam.html

 

• Hệ thống cửa hàng Viettel: https://viettelstore.vn

    Hệ thống cửa hàng: https://viettelstore.vn/sieu-thi-gan-nhat.html

 

             Hệ thống cửa hàng: https://www.mainguyen.vn/lien-he.html

 

• Chuỗi dịch vụ sửa chữa điện thoại Điện thoại vui: https://dienthoaivui.com.vn

     Hệ thống cửa hàng: https://dienthoaivui.com.vn/dia-chi-he-thong-sua-chua-dienthoaivui/

 

Hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile: https://hoanghamobile.com

    Hệ thống cửa hàng:https://hoanghamobile.com/lien-he

 

 

• Hệ thống cửa hàng Bạch Long Mobile: https://bachlongmobile.com/