Xử lý bảo hiểm trách nhiệm của PISEN?

 

 

 1. Ngày xảy ra tai nạn
 2. Mô tả chi tiết về tai nạn này
 3. Tên sản phẩm
 4. Mã sản phẩm
 5. Số serial sản phẩm
 6. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
 7. Sản phẩm được mua từ của hàng nào và Khi nào. Vui lòng cung cấp giấy mua bán hàng.
 8. Ngày lắp đặt , sử dụng sản phẩm , Ngày mua
 9. Bất kỳ bản ghi chép dịch vụ nào  của sản phẩm trước kia
 10. Bản Phân tích kỹ thuật của các bộ phận bị hỏng hóc, lỗi
 11. Báo cáo điều tra sự cố
 12. Báo cáo của Người điều hành
 13. Bằng chứng chứng minh thương tích cá nhân (ví dụ: hóa đơn chi phí y tế, báo cáo y tế)
 14. Các tài liệu liên quan đến số tiền yêu cầu bồi thường
 15. Ảnh màu của nhãn của sản phẩm (tên, kiểu và số sê ri)
 16. Hình ảnh màu của phần bị cáo buộc là có sự cố  và tổng quan về sản phẩm
 17. Ảnh màu của tài sản bị hư hỏng và tổng quan của nó